יום רביעי, 6 ביוני 2012

תורת חסד


ידוע חשיבות תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות וגם החשיבות של עשיית חסד שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וזכות שמורה לו לעולם הבא.
אבל מה המשמעות של "תורת חסד"? הביטוי "תורת חסד" מופיע בספר משלי ל"א  26 בפרק "אשת חיל". "פיה פתחת בחוכמה ותורת חסד על לשונה."  ה"מצודת דוד" מפרש שם על דרך הפשט "תורת חסד  לימוד של חסד על לשונה. ר"ל מלמדת ומזרזת לעשות חסד עם הבריות"
הגאון מלבי"ם מעמיק יותר ומפרש "על ידי לשונה, בדרכי בינה נגלו לה תעלומות רבות בסתרי תורה וזה נקרא "תורת חסד" מה שהיא עושה חסד לפנים משורת הדין"
במסכת סוכה מ"ט: אמר רבי אלעזר פיה  פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה – וכו'  יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד? אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד ותורה שאינה לשמה זו תורה שאינה של חסד.
"איכא דאמרי תורה ללומדה היא של חסד ותורה שאינה ללומדה זו היא תורה שאינה של חסד"
ה"ע'ה היום" (מובא ב"עץ יוסף" ) כתב "חסד זה פעולה שעושים למען חברך בלי לצפות לכל תמורה. לכן אם לומדים על מנת לקבל שכר זה לא תורה של חסד, אבל אם הוא לומד על מנת לעשות נחת רוח לקב"ה זה תורת חסד.
המהרש"א – מדגיש זה שהפסוק אומר "תורת חסד על לשונההכוונה שצריך ללמוד תורה בקול רם שאחרים ישמעו. זה תורת חסד, ותורה שלא על לשונה,ו שומר לעצמו איננה תורה של חסד.
מסכת עבודה זרה 17: - כתוב שהאדיאל זה לעשות מעשים של חסד וגם לעשות בדברי תורה. רבנו חננאל על אתר  מפרש שאם מישהו לומד תורה ברצינות כמו שצריך יש עשיית חסד בזה שהוא יכול לעזור לאחרים להבין הלכות חיים ולהגיע לדרך הנכונה על פי התורה.
הרב קוק ב"אורות התורה" פרק ב' באר את החשיבות העליונה של תורת חסד שהיא תורה לשמה.
"הנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכח אל הפועל את מציאות חכמתו מצד חיבור תורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת...הדרך הישר הוא  שילמד אדם מצד אהבתו את האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאות שיתגדל יותר ויותר ומכל שכן על ידי שחידושי תורה שהוא ממש הגדלה באור כפול..."כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה (אבות פ"ו) וההארה הכללית לעומתה נאמר ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו"
הרב מבאר עוד איך לימוד הפרט משפיע על כלל.
אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים וכל מה שמתרבה אור התורה הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ, והנשמה הפרטית. הפועל ברכה כללית זו היא מצד עצמה גם כן מתגדלת ומתהדרת, משתלמת ומתפארת, ותחוש את עומק נעם טעמה של החיים המאושרים הללו ככתוב בשיר השירים  ז-10 "וחכך ביין הטוב הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים"
ואיזה חסד עושים? כתב הרב " כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם עם ישראל. הא כיצד? רוח האומה מתחזק על ידי זה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית...וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כח חיים חדש בנשמת ישראל...וכל שמתוספת בו יותר נדיבות ליבה וטהרת נפש כן כח החיים הישראליים הולך ומתגלה על ידו ונותן לאומה כח נשמת חיים להתעודד ולקום. יסוד התורה לשמה הוא הגברת כחה של כנסת ישראל, והרינו מגדלים את התורה לשמה הצפונה בנו וחבויה בכל התורה כולה ובכל פרט מפרטיה:
הרב מסיים "עיקר תורה לשמה אי אפשר לבוא כי עם על ידי הכשר זה של הבנה ובהרגשה הבאה אמה איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש ואיך האור הכללי המלא חיים ומביא חיים לעולם מתפלש הוא בכל הפרטים כולם"
הרב קוק ממרומי קודש מליצתו מסביר לנו החשיבות העצומה של תורה לשמה ואיך משפיע הפרט על כלל ישראל.
בחסדי ה' זכינו בכולל שלנו לזכות במסגרת שמאפשרת לנו לעסק בתורה לשמה בלי לדאג לטרדות הפרנסה. אין זה חו"ח קרדם לחפור בו אלא אדרבא מרגישים אנו את גודל כבוד אחריותנו כשליחי מצווה לאומת אלה ששלחו אותנו. קודם כל בפעילות אם תלמידי ישיבת הדרום אבל באופן עמוק יותר מציאות הכולל שנותן דוגמא של אברכים שתורתן אומנותן משפיע וקורן החוצה את אור התורה על סביבתו. תפילתנו שגם בעתיד תמיכת אנשים טובים תאפשר לנו להמשיך ללכת בדרך זו לטובת כלל ישראל.